Prírodný lomový kameň nahradil pohľadový betón

1. 4. 2024

Statické zabezpečenie v zárezovej časti „Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste“ je riešené konštrukciou zárubného múru objektu č.  276-00 v celkovej dĺžke cca 63 m. Maximálna celková výška múru so základom a rímsou je 6,25 m a zároveň je rozčlenený na jednotlivé dilatačné celky dĺžky cca 5,9 m. Z dôvodu zasadenia do okolitého prostredia, zárubný múr kopíruje terén v záreze príjazdovej komunikácie. Zároveň, vďaka matrici vloženej do debnenia, výsledný efekt evokuje dojem prírodného múru vytvoreného z obliakov. Aby tento dojem nebol narušený, bola požiadavka pri návrhu debnenia vyhnúť sa kotveniu ci prestupom v časti drieku tam, kde bola použitá matrica pre vytvorenie otlačku. Keďže nebolo možné kotviť debnenie k predošlému záberu, pri štandardných deformáciách by dochádzalo k otváraniu debnenia najmä v jej vrchnej – vykonzolovanej časti. Okrem odskoku by tak hrozilo úniku cementového mlieka a vytvoreniu kavern, čo by poškodilo celkový estetický zámer.

Tieto skutočnosti sme ako spoločnosť s bohatými  skúsenosťami brali na zreteľ pri samotnom návrhu. Preto sme vytvorili zosilnené oporné rámy, ktoré spolu s adaptérmi zabezpečovali uloženie a stabilitu rámov v predpísanom sklone. Okrem týchto úložných platní, ktoré vzhľadom na špecifický sklon svahu boli vyrobené a dodané zhotoviteľovi Metrostav DS na mieru, boli všetky ostatné profily a uzly použité zo štandardného portfólia spoločnosti ROLAND SK.