Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů zboží a služeb

Úvodní informace

ROLAND, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů a odběratelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé a Odběratelé“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

ROLAND, spol. s r.o. se sídlem Předboj 119, 250 72 Kojetice u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku Městského osudu v Praze, spisová značka C 6641 , IČO: 442 69 293, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů a Odběratelů v právním postavení správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky zpracování (dále také jen „Správce“).

Dodavatelé a Odběratelé jako subjekty údajů mají právo se na společnost jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Dodavatelům a Odběratelům smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

Ing Zdeněk Krejčí, COM-SYS SOFTWARE se sídlem Neklanova 120/18, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 131 50 529 – poskytovatel IS „Company Manager“

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů a Odběratelů za následujícími účely:

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů a Odběratelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v objektu skladu na adrese: Předboj 119, 250 72 Kojetice u Prahy, a to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu. Kamerový systém je tvořen kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu areálu. Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů a odběratelů:

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů a Odběratelů ze strany správce je následující:

Práva subjektů údajů

Dodavatelé a odběratelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (e-mailová adresa: posta@uoou.cz )
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7