Bednění na klíč

V dnešní uspěchané době, která se vyznačuje nedostatkem lidských i materiálových zdrojů, je služba BEDNĚNÍ NA KLÍČ velmi žádanou formou dodávky bednicí a podpůrné technologie. Je to dáno zejména tím, že velké nadnárodní společnosti v oblasti bednění, takovou komplexní službu obvykle nenabízejí a to zejména z důvodu snahy o přenesení odpovědnosti za kvalitu bednicí technologie a následně kvality železobetonové monolitické konstrukce na klienta. Do procesu výstavby pak tyto korporátní společnosti vstupují spíše jako půjčovny (s následným prodejem poškozeného a nevráceného materiálu), než jako subdodavatel s komplexní dodávkou. Společnost ROLAND takovou komplexní službu poskytuje právě formou BEDNĚNÍ NA KLÍČ, jejíž základní WORK-FLOW je popsáno níže, na příkladu realizace NK dálničního mostu, dokončeného v roce 2021, na dálnici D11 – mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

Reference

...od myšlenky až po realizaci

1. Prohlídka staveniště

Před začátkem projekčních prací na prvotním technickém návrhu hlavní podpůrné a bednicí technologie je nezbytné, navštívit stavbu a seznámit se s reálnou situací přímo na staveništi. Přínosná bývá tato návštěva za účasti zástupce budoucího klienta, který vysvětlí okolnosti staveniště a formuluje své základní představy a požadavky.

2. Ideové technické řešení a předběžná cenová kalkulace

Vždy existuje více variant konstrukčně-technického řešení podpůrné konstrukce a bednění. Výhodnost řešení vždy souvisí s vyhodnocením mnoha aspektů - tyto varianty vždy detailně konzultujeme s klientem, kterému vysvětlíme výhody a nevýhody každého z řešení, provedeme předběžnou cenovou kalkulaci variant a doporučíme optimální řešení. Je však zejména na klientovi, kterou variantu si vybere.

3. Průběžné konzultace s klientem

Jakmile si zákazník vybere optimální variantu řešení, je nutné vybrané technické řešení rozpracovat do detailu (obvykle do úrovně konceptu VTD) a průběžnými konzultacemi s klientem tak dořešit technické detaily, které v průběhu detailního rozpracování vždy vyžadují zvýšenou pozornost. Koncept VTD vždy předkládáme zákazníkovi v této fázi k odsouhlasení a připomínkování.

4. Finalizace technického řešení a CN, podpis SoD / objednávky

Na základě připomínek ke konceptu VTD a souvisejících požadavků klienta je zpracována finální cenová nabídka, která slouží jako podklad pro objednávku/smlouvu. Současně jsou finalizovány projekční práce a zahájeny práce přípravné, jejichž podpínkou je podepsaná SoD případně vystavení závazné OBJEDNÁVKY ze strany klienta.

5. Dodávka materiálu na staveniště a zahájení montáže

Doprava materiálu na stavbu může a nemusí být součástí plnění společnosti ROLAND. Pro dynamický začátek montáže bývá efektivní materiál skládaný na staveništi koordinovat přímo šéfmontérem společnosti ROLAND, který řídí po celou dobu realizace díla montážní x předmontážní a demontážní práce. Obvykle úzce spolupracuje se zástupcem klienta - tedy stavbyvedoucím, s nímž dílčí kroky průběžně konzultuje.

6. Montáž a realizace podpůrné konstrukce a bednění

Montážní práce je nezbytné provádět odborně - v souladu s montážní výkresovou dokumentací a současně v souladu se závaznými předpisy BOZP. Zákazník musí zajistit únosný podklad, v domluvených výškových úrovních. Jedině tak lze dosáhnout maximální efektivity a rychlosti montáže. Průběžně dochází ke koordinaci pracovních procesů se klientem.

7. Řešení nestandardních situací a dokončovací práce

Na každé stavbě obvykle vznikají situace, které je nutno řešit nasazením speciálního řešení - například v oblasti svahů, železnic, vodotečí, či stávajících místních komunikací. Obvykle jsou používány nosníky s větším rozpětím, které "kolizní úsek" překlenou. V poslední fázi realizace "BEDNĚNÍ NA KLÍČ" jsou prováděny také dokončovací práce, jako obálka bednění, bednění čílek, tesařské bednění příčníků, atp.

8. Předání klientovi pro armování a betonáž

Armovací práce a betonáž si zpravidla zákazník realizuje sám, nicméně i tyto odborné činnosti jsme schopni zajistit. Před betonáží provádíme obvykle ještě poslední kontrolu bednění a podpůrné konstrukce - pro vyloučení veškerých pochybností a zajištění bezpečného průběhu aplikace betonové směsi do bednění.

9. Odbednění, přesun a demontáž

Po odbednění je možné začít s demontáží bednění a podpůrné konstrukce, případně s jejich přesunem, do dalšího betonážního taktu. Pokud se materiál používá v dalším taktu, lze demontovanou konstrukci přesouvat po větších-logických celcích a tak šetřit čas.

10. Dokončená železobetonová monolitická konstrukce

Po dokončení demontážních prací a vyklizení staveniště zůstává zrealizovaná železobetonová monolitická konstrukce - v tomto případě NK dálničního mostu, na které dále pokračují navazující stavební činnosti.

Reference

Most SO 222-D11-Jaroměř
(spodní stavba, mostovka, římsy-2020)
Most SO 205-D11-Jaroměř
(spodní stavba-2020)
Most SO 222-D35-Čeradice
(spodní stavba a podpůrná konstrukce-2021)
Most SO 222-D35-Borek
(mostovka a římsy-včetně betonáže-2021)
Most SO 213-D35-Uhersko-
(podpůrná konstrukce-2020/2021)
Most SO 210-I/38 obchvat Havlíčkova Brodu
(podpůrná konstrukce-2021)
Dvougaráž-Rychnov u Jablonce n. N.
(komplexní dodávka-2020)
Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 Praha
(podpůrná konstrukce-2021)